Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6811011
e-mail: support@payslip.gr

Υπηρεσίες |

Οι υπηρεσίες μας στη διάθεση σας

Υπηρεσίες

 • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  Δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας για Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Υπολογισμός μισθοδοσίας για όλους τους φορείς ασφάλισης και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

 • ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού με κάθε αλλαγή στη νομοθεσία, χωρίς κανένα κόστος για το χρήστη.

 • ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

  Υπολογισμός μισθοδοσίας για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια (αφορά μισθοδοσία Δημοσίου τομέα).

 • ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

  Εκκαθάριση όλων των τύπων μισθοδοσίας: τακτικής μισθοδοσίας, δώρων, έκτακτης μισθοδοσίας (υπερωρίες, αναδρομικά, πρόσθετες αμοιβές).

 • ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΔ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

  Εξαγωγή αρχείων Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), και ασφαλιστικών φορέων.

 • ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΑΠ

  Εξαγωγή αρχείων προς την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ).

 • ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΦΜΥ

  Έκδοση αναφορών για ασφαλιστικές εισφορές και Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).

 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

  Αυτόματος υπολογισμός και εξαγωγή αναδρομικών για όλους τους εργαζόμενους.

 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

  Δυνατότητα παροχής πρόσβασης των εργαζόμενων στην καρτέλα τους και εκτύπωσης των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας τους.

 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Δημιουργία συγκεντρωτικών τραπεζικών καταστάσεων με τα πληρωτέα ποσά, για όλους του εργαζόμενους, ανά επιχείρηση.

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

  Διαχείριση των αδειών των εργαζομένων, καταγραφή τους και δημιουργία συγκεντρωτικών αναφορών με όλα τα στοιχεία, ανά εργαζόμενο.

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

  Δημιουργία αρχείου υπερωριών ανά εργαζόμενο, ανά επιχείρηση, εκκαθάριση υπερωριών και παροχή στατιστικών στοιχείων.

 • ΣΤΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (Ιανουαριος 2016)

  Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και δεικτών που αφορούν την εξέλιξη του μισθολογικού κόστους για την επιχείρηση, μακροπρόθεσμα.