Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6811011
e-mail: support@payslip.gr

Απλοποιώντας τη μισθοδοσία της δημόσιας διοίκησης

Αυτόματη ενημέρωση

Η συχνή αλλαγή της νομοθεσίας και η συνεχής δημοσίευση εγκυκλίων που επηρεάζουν τις παραμέτρους της μισθοδοσίας, δημιουργεί την ανάγκη για συνεχείς αλλαγές στα λογισμικά μισθοδοσίας. Το PaySlip, ως cloud εφαρμογή, έχει το μοναδικό πλεονέκτημα της άμεσης ενημέρωσής του, με οποιαδήποτε αλλαγή, αυτόματα για όλους τους χρήστες, χωρίς κανένα κόστος και χωρίς να χάνει χρόνο ο χρήστης εγκαθιστώντας νέες ενημερώσεις.

On-line συνεργασία

Ο διαχειριστής ενός οργανισμού ή μιας δημόσιας υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα να ορίσει όσους εκκαθαριστές επιθυμεί, χωρίς περιορισμούς. Οι εκκαθαριστές μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, σε πραγματικό χρόνο και από απόσταση. Γι' αυτό και το PaySlip είναι το ιδανικό λογισμικό μισθοδοσίας για το δημόσιο τομέα, του οποίου οι υπηρεσίες σε πολλές περιπτώσεις είναι διασκορπισμένες σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Το PaySlip είναι το ιδανικό λογισμικό μισθοδοσίας για το δημόσιο τομέα, του οποίου οι υπηρεσίες σε πολλές περιπτώσεις είναι διασκορπισμένες σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, καθώς επιτρέπει την on-line και από απόσταση συνεργασία πολλών εκκαθαριστών.

Υπολογισμός κάθε είδους αμοιβών

Το PaySlip έχει σχεδιαστεί προκειμένου να ικανοποιήσει τις ιδιαιτερότητες της μισθοδοσίας του Δημόσιου Τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από την τακτική μισθοδοσία, είναι εφικτός και εύκολος ο υπολογισμός υπερωριών, οδοιπορικών, βαρδιών και κάθε είδους πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, όπως έξοδα παράστασης, αμοιβές Δ.Σ., σύμβουλοι επί αμοιβή κλπ.

Αυτόματη εξαγωγή αναδρομικών

Η μισθοδοσία του Δημόσιου Τομέα υπόκειται σε συχνές αλλαγές, λόγω της συχνής αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας του κράτους, κι αυτό δημιουργεί την ανάγκη για συχνή εφαρμογή διατάξεων με αναδρομική ισχύ στις μισθοδοσίες όλων των μισθοδοτούμενων. Αυτή η ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία απλοποιήθηκε στο PaySlip, και η εξαγωγή αναδρομικών γίνεται πλέον αυτόματα.

Εξαγωγή αρχείων και αναφορών

Η εξαγωγή όλων των απαραίτητων αρχείων, όπως της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) καθώς επίσης αναφορών για ασφαλιστικές εισφορές, Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και συγκεντρωτικοί πίνακες Δ24, έχουν απλοποιηθεί και αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, ώστε να μην χάνει χρόνο ο χρήστης για την παραγωγή τους.

HR

To PaySlip ενσωματώνει ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, που βασίζεται στην δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου του υπαλλήλου. Ο φάκελος περιέχει όλες τις διοικητικές πράξεις του κάθε υπαλλήλου (πχ υπηρεσιακή κατάταξη, βαθμολογική κατάταξη, αναγνώρισεις προϋπηρεσίας, μετατάξεις κλπ). Διαμορφώνει αυτόματα τον χρόνο υπηρεσίας και εξάγει μισθολογικές και υπηρεσιακές προαγωγές.